top of page

Herroepingsrecht


Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn.

herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (bedrijf TC Feuerwerke, Rehmannstraße 51, 47574 Goch, e-mailadres: TC@Feuerwerke.info) een duidelijke verklaring sturen (bijv. een brief per post, fax of e-mail). mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons of aan Tijl van der Meche te retourneren of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. De kosten worden geraamd op maximaal rond de 350 euro. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of tussentijds verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kan worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer heeft geen invloed;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Bij contracten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending als hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen vermengd waren;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verbroken.

Voorbeeld herroepingsformulier

 

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Op
bedrijf
TC vuurwerk
Rehmannstrae 51
47574 Goch

E-mailadres: TC@Feuerwerke.info


- Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)

- Datum
-------------------------------------------------- ---
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bron:  Advocatenkantoor Plutte

bottom of page